INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy Państwa, że stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Warsaw Dental Center Leończak Kupryś Sp.k. (poprzednio: Warsaw Dental Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) z siedzibą
w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 11, nr KRS 0000749308.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:

 1. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 2. wykonania ciążących obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia);
 3. profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia);
 4. ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia; prawnie uzasadnionym interesem jest prawo dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi).

Jeśli zostanie wyrażona zgoda na wykorzystywanie własnych danych osobowych, treść zgody będzie określać cel przetwarzania tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Dokumentacja medyczna prowadzona przez Administratora zawiera co najmniej oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany (w przypadku noworodka – numer PESEL matki), a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego albo opiekuna oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Administrator może również przetwarzać takie dane jak adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, jednakże nie są one niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w związku z podjętą współpracą (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi doradcze, współpracującym w zakresie świadczonych przez Administratora usług medycznych), jak również udostępniane są innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (m.in. organom władzy publicznej właściwym w zakresie ochrony zdrowia, ZUS, NFZ, innym podmiotom prawa publicznego, w szczególności właściwym w zakresie ochrony zdrowia, prowadzącym działalność pocztową, kurierską, prawną).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dokumentacja medyczna zawierająca Państwa dane osobowe będzie przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (wyjątki od tej zasady wskazane są w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, okres przechowywania danych wynika z poszczególnych aktów prawnych. 

W przypadku przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora dane będą przechowywane przez 6 lat licząc od dnia wykonania umowy lub do chwili wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody zostaną usunięte po odwołaniu zgody.

 W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo do żądania dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do poprawiania i sprostowania swoich danych,
 3. prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”; nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust.2 lit. h Rozporządzenia znajdujących się w dokumentacji medycznej),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. prawo do przenoszenia swoich danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez Administratora jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji medycznej oraz w związku z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych jest Państwa obowiązkiem, a ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z usług leczniczych. Podanie adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić realizację usług medycznych przez Administratora.

Umów wizytę

Make an appointment