Flossing: The most underrated oral hygiene habit

Hygienist Oksana Revustka before hygiene instruction

Dlaczego Nitkowanie Jest Kluczowe?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego dentysta podczas wizyt kontrolnych pyta o rutynowe czyszczenie nicią dentystyczną? A może słyszałeś od swoich przyjaciół i rodziny, którzy mówili o nitkowaniu dentystycznym jako części swojej rutyny dentystycznej?

“Nitkowanie” jest powszechnie omawianą praktyką w dziedzinie stomatologii, szczególnie w kontekście higieny jamy ustnej i zębów. Prawdą jest, że nitkowanie odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zębów i ogólnego stanu zdrowia jamy ustnej. W tym artykule omówimy ten najbardziej niedoceniany nawyk higieny jamy ustnej i jego znaczenie.

Co to jest Nitkowanie?

Nitkowanie to technika, która pomaga usunąć wszystkie resztki jedzenia, płytkę nazębną i bakterie pozostające pomiędzy małymi szczelinami w zębach. Innymi słowy, jest to proces usuwania i usuwania resztek jedzenia, płytki nazębnej i bakterii z przestrzeni międzyzębowych. Odbywa się to za pomocą nitkowatego narzędzia zwanego “nicią dentystyczną”.

Nawet jeśli dokładnie myjesz zęby i przestrzegasz rygorystycznej procedury szczotkowania dwa razy dziennie, nadal nie możesz całkowicie wyczyścić ani nawet dotrzeć do przestrzeni międzyzębowych. W gorszych przypadkach wszystkie osady, które utknęły między zębami, z czasem mogą odbić się na wyglądzie zębów.

Konsekwencje Zaniedbywania Nitkowania Dentystycznego

Zaniedbywanie czyszczenia nicią dentystyczną jako części codziennej rutyny dentystycznej może przyczynić się do:

Tarta

Brak nitkowania może spowodować gromadzenie się kamienia nazębnego na zębach, co prowadzi do ich stwardnienia. Gdy to się stanie, nie będziesz w stanie samodzielnie go usunąć i będziesz potrzebować pomocy dentysty lub higienistki stomatologicznej.

Choroby Dziąseł

Połączenie płytki nazębnej i kamienia nazębnego może powodować nadwrażliwość dziąseł, prowadząc do stanu zapalnego i zaczerwienienia. Wczesne stadia choroby dziąseł, znane również jako zapalenie dziąseł, można odwrócić, ale późniejsze stadia prowadzą do zapalenia przyzębia.

Ubytki

Próchnica zębów wynikająca z płytki nazębnej może prowadzić do powstawania dziur (zwanych również próchnicą) w zewnętrznej warstwie zębów, zwaną szkliwem. Nieleczone mogą powodować ból, infekcje i inne problemy zdrowia jamy ustnej.

Przewlekła Choroba

Czasami możesz zauważyć, że Twoje dziąsła krwawią podczas szczotkowania. To oznaka zapalenia dziąseł i nieprawidłowego czyszczenia nicią dentystyczną. Z czasem zapalenie dziąseł może umożliwić przedostanie się płytki nazębnej i bakterii do krwi, co może prowadzić do gromadzenia się płytki nazębnej w naczyniach i potencjalnie do chorób serca.

Osoby cierpiące na choroby dziąseł są o 20% bardziej narażone na rozwój chorób serca, które w niektórych przypadkach mogą prowadzić do przewlekłych schorzeń, takich jak choroby układu oddechowego, cukrzyca, choroba wieńcowa i reumatoidalne zapalenie stawów.

Brak nitkowania może prowadzić do nadmiernego odkładania się płytki nazębnej, co powoduje nieświeży oddech. Na dłuższą metę płytka nazębna i resztki jedzenia mogą gromadzić się między zębami, powodując ich bladość i przebarwienia, które można przywrócić jedynie poprzez zabiegi wybielania zębów.

Jeśli planujesz włączyć nitkowanie do swojej rutyny higieny jamy ustnej, ćwicz szczotkowanie dwa razy dziennie i nitkowanie raz dziennie. Najlepiej najpierw nitkować, a potem szczotkować, a nie odwrotnie. Dlatego, że nitkowanie pomaga unieść i usunąć resztki jedzenia i płytkę nazębną między zębami. Jeśli najpierw szczotkujesz, a potem nitkujesz, resztki te pozostaną w ustach aż do następnego szczotkowania.

 

Why is Flossing Important?

Have you ever wondered why your dentist asks about routine flossing during your checkups? Or maybe you’ve heard your friends and family talk about flossing as part of their dental routine?

“Flossing” is a commonly discussed practice in the field of dentistry, especially in the context of oral and dental hygiene. The truth is that flossing plays a key role in maintaining your teeth and overall oral health. In this article, we will discuss this most underrated oral hygiene habit and its importance.

What is Flossing?

Flossing is a technique that helps remove all food particles, plaque and bacteria that remain between the small gaps in your teeth. In other words, it is the process of removing and removing food particles, plaque and bacteria from between the teeth. This is done using a thread-like tool called “dental floss”.

Even if you brush your teeth thoroughly and follow a rigorous twice-daily brushing routine, you still can’t completely clean or even reach the spaces between your teeth. In worse cases, all the plaque that gets stuck between your teeth can take a toll on the appearance of your teeth over time.

Consequences of Neglecting Dental Flossing

Neglecting flossing as part of your daily dental routine can contribute to:

Tart

Failure to floss can cause tartar to build up on your teeth, leading to their hardening. Once this happens, you won’t be able to remove it yourself and will need help from a dentist or dental hygienist.

Gum Diseases

The combination of plaque and tartar can cause the gums to become hypersensitive, leading to inflammation and redness. The early stages of gum disease, also known as gingivitis, can be reversed, but later stages lead to periodontitis.

Cavities

Tooth decay resulting from plaque can lead to the formation of holes (also called tooth decay) in the outer layer of teeth, called enamel. If left untreated, they can cause pain, infection and other oral health problems.

Chronic disease

Sometimes you may notice that your gums bleed while brushing. This is a sign of gingivitis and improper flossing. Over time, gingivitis can allow plaque and bacteria to enter the bloodstream, which can lead to plaque buildup in the vessels and potentially heart disease.

People with gum disease are 20% more likely to develop heart disease, which in some cases can lead to chronic conditions such as respiratory disease, diabetes, coronary artery disease and rheumatoid arthritis.

Not flossing can lead to excess plaque build-up, which causes bad breath. Over the long term, plaque and food particles can accumulate between teeth, causing them to look pale and discolored, which can only be restored with tooth whitening treatments.

If you plan to incorporate flossing into your oral hygiene routine, practice brushing twice a day and flossing once a day. It’s best to floss first and then brush, not the other way around. Because flossing helps lift and remove food particles and plaque between your teeth. If you brush first and then floss, this residue will remain in your mouth until the next time you brush.

Umów wizytę

Make an appointment